पोखराको मयेर उपमेयर पछिल्लो परिणाम#NepalVotes #Pokhara

पोखराको मयेर उपमेयर पछिल्लो परिणाम

वडा रामजी मान ब माके
1 831 1065 51
2 828 680 15
3 927 755 68
4 872 574 12
5 1168 1823 33
6 1676 1253 27
7 1028 1373 60
8 1638 1840 53
9 १३०३ १०४९ २४
१० १२५ १३८
जम्मा १०३९६ १०५५० ३४८

उपमेयर

सरस्वती मञ्जु गोमा
846 1054 118
759 617 68
883 650 115
663 486 ४५
1023 1780 132
1118 1349 ३६०
934 1352 160
1572 1801 115
११३५ ९६८ ३५७
१३८ १२२
९०७१ १०१७९ १४७०
कमेन्टहरु
Loading...