पोखरामा वैशाख १७ गते शक्ति ग्यास बाड्ने (कुन कुन ठाउँमा समेत)

पोखरा, १७ वैशाख/पोखरामा वैशाख १७ गते शक्ति ग्यास बाड्ने भएको छ ।
ज्ञ सिटी टे«ड्र्स एण्ड भाडा सेन्टर हस्पिटलचोक 10
द्द के.डि किराना स्टोर्स हस्पिटलचोक 12
घ गौतम किराना पसल हस्पिटलचोक 5
द्ध सुवेदी भोजनालय हस्पिटलचोक 5
छ बराल सपिङ्ग सेन्टर भद्रकाली 5
ट देउराली सपिङ्ग सेन्टर फुलवारी 10

ठ दिवाकर किराना पसल हस्पिटलचोक 4
ड अमित सपिङ्ग सेन्टर हस्पिटलचोक 5
ढ आरती भेटेनरी सप्लायर्स हस्पिटलचोक 35
ज्ञण् किसान कृर्षि सामाग्री सेवा भण्डार काहुँखोला 20
ज्ञज्ञ रबि सुवोध स्टोर्स काहुँखोला 15
ज्ञद्द हिराकाजी स्टोर्स काहुँखोला 25
ज्ञघ हिरा किराना स्टोर्स गौडामुख 45
ज्ञद्ध पवन स्टोर्स धारापानी 8
ज्ञछ लौसीबोट सपिङ्ग सेन्टर फुलवारी 12
ज्ञट पुष्प स्टोर्स फुलवारी 15
ज्ञठ किशोर किराना पसल फुलवारी 24
ज्ञड सोनल किराना स्टोर्स फुलवारी 10
ज्ञढ कल्याणी स्टोर्स फुलवारी 10
द्दण् भगवती सपिङ्ग सेन्टर फुलवारी 10
द्दज्ञ सिद्धिविनायक सपिङ्ग सेन्टर फुलवारी 14
द्दद्द धमला प्रिति किराना पसल औधोगिक क्षेत्र  10
द्दघ सुजिना किचन कर्नर चाउथे 20
द्दद्ध तनहुँ थानी माई स्टाफ होटल चाउथे 10
द्दछ सुमित्रा रेष्टुरेन्ट(स्टाफ होटल) चाउथे 10
द्दट सुरेन्द्र स्टोर्स रामबजार 20
द्दठ सम्झना सपिङ्ग सेन्टर रामबजार 10
द्दड संकल्प राईस मिल मझेरीपाटन 22
द्दढ हाम्रो स्टोर्स मझेरीपाटन 25
घण् अमर मेडिकल हल मझेरीपाटन 7
घज्ञ शुभ सन्ध्या एण्ड सचिना स्टोर्स मझेरीपाटन 12
घद्द बानिया किराना स्टोर्स मझेरीपाटन 20
घघ देव किराना पसल भेडिफारम 25
घद्ध गलेश्वर किराना पसल भेडिफारम 15
घछ रामेश्वर स्टोर्स भेडिफारम 25
घट अजित गुरुङ्ग किराना पसल टुटुङ्गा 10
घठ गोविन्द एण्ड सन्स टे«डर्स टुटुङ्गा 10
घड ज्ञानू किराना पसल टुटुङ्गा 10
घढ शरद टे«डर्स बनविज्ञान 18
द्धण् लिला स्टोर्स नयाँगाउँ 46
द्धज्ञ रजिंत कोल्ड स्टोर्स महेन्द्रपुल 10
द्धद्द सरु सरोज तिवारी किराना पसल नदिपुर 12
द्धघ अधिकारी किराना पसल नदिपुर 12
द्धद्ध नेत्र किराना पसल नदिपुर 12
द्धछ डि आर कंडेल किराना स्टोर्स नदिपुर 12
द्धट कृष्ण स्टोर्स नदिपुर 12
द्धठ छाँया किराना स्टोर्स नदिपुर 14
द्धड हाम्रो अमित सप्लायर्स दिप 18
द्धढ दिप अस्मिता स्टोर्स दिप 12
छण् रोशन दाना उद्योग बाटुलेचौर 20
छज्ञ मनिष किराना पसल बाटुलेचौर 44
छद्द बस्नेत किराना स्टोर्स बाटुलेचौर 15
छघ भण्डारी खाद्य उधोग लामाचौर 20
छद्ध पौडेल स्टोर्स लामाचौर 15
छछ बानिया टे«डर्स लामाचौर 60
छट धुब्र राईस मिल लामाचौर 8
छठ थापा किराना पसल लामाचौर 10
छड गण्डकी बोडिङ्ग स्कूल लामाचौर 12

कमेन्टहरु
Loading...