पोखरामा जेठ १२ गते शक्ति ग्यास बाड्ने (कुन कुन ठाउँमा समेत)

पोखरा, ११ जेठ /पोखरामा जेठ १२ गते शक्ति ग्यास बाड्ने भएको छ ।

ज्ञ सिटी टे«ड्र्स एण्ड भाडा सेन्टर हस्पिटलचोक 10
द्द के.डि किराना स्टोर्स हस्पिटलचोक 10
घ गौतम किराना पसल हस्पिटलचोक 5
द्ध सुवेदी भोजनालय हस्पिटलचोक 5
छ बराल सपिङ्ग सेन्टर भद्रकाली 5
ट देउराली सपिङ्ग सेन्टर फुलवारी 8
ठ दिवाकर किराना पसल हस्पिटलचोक4
ड अमित सपिङ्ग सेन्टर हस्पिटलचोक 5
ढ आरती भेटेनरी सप्लायर्स हस्पिटलचोक 35
ज्ञण् किसान कृर्षि सामाग्री सेवा भण्डार काहुँखोला 20
ज्ञज्ञ रबि सुवोध स्टोर्स काहुँखोला 10
ज्ञद्द हिराकाजी स्टोर्स काहुँखोला 25
ज्ञघ हिरा किराना स्टोर्स गौडामुख 45
ज्ञद्ध पवन स्टोर्स धारापानी 6
ज्ञछ संगिता स्टोर्स महेन्द्रपुल 10
ज्ञट धमला प्रिति किराना पसल औधोगिक क्षेत्र 10
ज्ञठ लौसीबोट सपिङ्ग सेन्टर फुलवारी 12
ज्ञड पुष्प स्टोर्स फुलवारी 14
ज्ञढ किशोर किराना पसल फुलवारी 24
द्दण् सोनल किराना स्टोर्स फुलवारी 12
द्दज्ञ कल्याणी स्टोर्स फुलवारी 12
द्दद्द भगवती सपिङ्ग सेन्टर फुलवारी 10
द्दघ सिद्धिविनायक सपिङ्ग सेन्टर फुलवारी 12
द्दद्ध सुजिना किचन कर्नर चाउथे 20
द्दछ तनहुँ थानी माई स्टाफ होटल चाउथे 8
द्दट सुमित्रा रेष्टुरेन्ट(स्टाफ होटल) चाउथे 8
द्दठ संकल्प राईस मिल मझेरीपाटन 20
द्दड हाम्रो स्टोर्स मझेरीपाटन 23
द्दढ अमर मेडिकल हल मझेरीपाटन 8
घण् शुभ सन्ध्या एण्ड सचिना स्टोर्स मझेरीपाटन 14
घज्ञ बानिया किराना स्टोर्स मझेरीपाटन 20
घद्द देव किराना पसल भेडिफारम 23
घघ गलेश्वर किराना पसल भेडिफारम 12
घद्ध रामेश्वर स्टोर्स भेडिफारम 22
घछ अजित गुरुङ्ग किराना पसल टुटुङ्गा 12
घट गोविन्द एण्ड सन्स टे«डर्स टुटुङ्गा 12
घठ ज्ञानू किराना पसल टुटुङ्गा 12
घड शरद टे«डर्स बनविज्ञान 20
घढ सुरेन्द्र स्टोर्स रामबजार 20
द्धण् सम्झना सपिङ्ग सेन्टर रामबजार 10
द्धज्ञ लिला स्टोर्स नयाँगाउँ 50
द्धद्द सदिक्षा स्टोर्स ० कि.मि. 20
द्धघ कस्केली इम्पाोरीयम ० कि.मि. 5
द्धद्ध पुर्जा किराना स्टोर्स जाल्पारोड 15
द्धछ आशिष एण्ड सुनिता ईन्टरप्राईजेज नागढुङ्गा 20
द्धट न्यु गल्कोेट अशोक गेष्ट हाउस पृथ्वीचोक 5
द्धठ योर्स आर सपिङ्ग सेन्टर डेमसाइड 20
द्धड सिजल किराना पसल रत्नचोक 12
द्धढ करिना कोल्ड स्टोर्स रत्नचोक 12
छण् प्रियश स्टोर्स रत्नचोक 12
छज्ञ सिङ्गल प्रोभिजन स्टोर्स लेकसाईड 15
छद्द प्रशुन स्टोर्स लेकसाईड 7
छघ प्रज्बल किराना स्टोर्स न्युरोड 20
छद्ध प्रधान सिद्धाथ स्टोर्स न्युरोड 30
छछ कोइराला स्टोर्स बास्तोलाथर 20
छट शुभ लक्ष्मी किराना पसल न्युरोड 15
छठ रजिँत कोल्ड स्टोर्स महेन्द्रपुल 12
छड सरु सरोज तिवारी किराना पसल नदिपुर 12
छढ अधिकारी किराना पसल नदिपुर 12
टण् नेत्र किराना पसल नदिपुर 12
टज्ञ डि आर कंडेल किराना स्टोर्स नदिपुर 12
टद्द कृष्ण स्टोर्स नदिपुर 14
टघ छाँया किराना स्टोर्स नदिपुर 16
टद्ध हाम्रो अमित सप्लायर्स दिप 22
टछ दिप अस्मिता स्टोर्स दिप 14
टट रोशन दाना उद्योग बाटुलेचौर 22
टठ मनिष किराना पसल बाटुलेचौर 48
टड बस्नेत किराना स्टोर्स बाटुलेचौर 18
टढ भण्डारी खाद्य उधोग लामाचौर 13
ठण् पौडेल स्टोर्स लामाचौर 18
ठज्ञ बानिया टे«डर्स लामाचौर 70
ठद्द धुब्र राईस मिल लामाचौर 14
थापा किराना पसल लामाचौर 14
गण्डकी बोडिङ्ग स्कूल लामाचौर 14

कमेन्टहरु
Loading...