CAN

४ न . प्रदेशका स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतहरुको नाम र सम्पर्क विवरण

88

४ न . प्रदेशका स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतहरुको नाम र सम्पर्क विवरण

List of Executive Officers of Municipalities Gaunpalikas Pradesh 4
List of Executive Officers of Municipalities Gaunpalikas Pradesh 4

स्रोत: सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, मिति २०७३/१२/२०